1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków uczęszczających do Przedszkola.

2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

3. Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną Przedszkola tak, aby odpowiadała oczekiwaniom rodziców i dzieci.

4. Rada Rodziców tworzona jest i działa w oparciu o przyjęty regulamin.

5. Celem działalności Rady Rodziców jest:

  • *Zapewnienie współpracy rodziców z Przedszkolem w podnoszeniu jakości pracy Przedszkola
  • *Prezentowanie wobec nauczycieli, dyrekcji Przedszkola oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola
  • *Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z działalnością edukacyjną Przedszkola i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców
  • *Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań Przedszkola

6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może pozyskiwać fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.