Fotki

bbbl bbbr

Dla rodziców

Wychowanie do wartości

Niezależnie od epoki w jakiej żyjemy, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby dzieci wyrosły na mądre, dobre i szczęśliwe osoby.
We współczesnym świecie, gdzie praca zawodowa, ogrom obowiązków i tempo życia rodziców wpływa na to, iż mają oni coraz mniej czasu dla dzieci, a tym samym i mniej czasu na okazywanie miłości, ważne jest odpowiedzialne i mądre wychowanie. Nie sposób mówić o procesie wychowania bez udziału wartości. Są one bardzo ważnym elementem budującym sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania.

Więcej

Czas wolny w życiu dziecka

Dla naszych dzieci miłość oznacza poświęcony im czas”     (P. Callaway)

Czas wolny spędzany z dziećmi i rodziną, to czas najpiękniejszy. A przynajmniej powinien być najpiękniejszy. Często zdarza się jednak, że czas ten nam umyka. Dlaczego? Pracujemy, mamy codzienne obowiązki, jesteśmy zmęczeni… A wystarczy trochę dobrej woli, odejścia od utartych nawyków, aby znaleźć czas dla swoich dzieci.

Więcej

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION SĄ NAM NAJBLIŻSZE

W bieżącym roku szkolnym przedszkole przyłączyło się do programu edukacji regionalnej w Małopolsce- „Nieprzemijające wartości”. Zadania i treści wynikające z założeń programu są kontynuacją pracy dydaktyczno- wychowawczej w naszej placówce, bowiem od kilku lat realizujemy z dziećmi zagadnienia dotyczące edukacji regionalnej.

Więcej

OGŁOSZENIE !

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w tutejszym przedszkolu w roku szk. 2014/2015 proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji do dn. 28.02.2014r.

( Deklaracje są do pobrania u dyrektora przedszkola).

Wnioski o przyjęcie dzieci, które nie są zapisane, a zamierzają uczęszczać do tutejszego przedszkola od 1 września 2014r. można będzie pobrać i składać od dn. 03.03.2014r.

Zajęcie otwarte w grupie dzieci starszych

Dnia 27 XI odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców dzieci 5-, 6-letnich. Podczas zajęcia dzieci wykazywały się zdobytą wiedzą na temat pracy krawcowej  oraz umiejętnościami z zakresu: analizy i syntezy słuchowej, edukacji matematycznej (tworzenie zbiorów, przeliczanie, porównywanie długości i szerokości, odczytywanie symboli), spostrzegawczości wzrokowej,  czy sprawności manualnej. Uwieńczeniem zajęć było wspólne wykonanie skarpet Św. Mikołaja, które powieszone w sali czekają na prezenty.

Więcej

Zajęcie otwarte w grupie dzieci młodszych

Dnia 21 XI odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców w grupie dzieci młodszych, w czasie którego rodzice mieli możliwość zaobserwowania swojego dziecka na tle grupy. Tematem oraz głównym celem zajęcia było poszerzenie sposobów pożytecznego spędzania czasu wolnego w deszczowe dni, jak również rozwijanie procesów poznawczych, ekspresji słownej, plastycznej, twórczego myślenia. W zajęciu wystąpiła korelacja treści z różnych dziedzin wychowania. Dzieci były aktywne, zainteresowane, chętnie i starannie wykonywały polecenia oraz zadania.

Więcej

Sukces przedszkolaków

Nasze przedszkole uczestniczy i realizuje założenia Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno- Wychowawczego „Bezpieczne Przedszkole”. Jednym z celów programu jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy,  kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań oraz promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Więcej

Warsztaty szkoleniowe

W przedszkolu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla całego personelu z zakresu znajomości zasad właściwego zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Głównym tematem spotkania było poznanie sposobów udzielania pierwszej pomocy w przypadku: stłuczeń, złamań, krwotoków, omdleń, czy utraty przytomności występujących zarówno u dorosłych, jak i dzieci.

Spotkanie prowadzili strażacy OSP w Szerzynach- p. Michał Mitoraj i p. Jakub Sokulski (student Ratownictwa Medycznego), a przebiegało ono w  kilku etapach. Najpierw część teoretyczna z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego, po czym część praktyczna, podczas której strażacy zademonstrowali prawidłowy tok postępowania podczas resuscytacji. Następnie kolejno wszyscy uczestnicy instruowani przez prowadzących wykonywali poszczególne czynności udzielania pierwszej pomocy oraz przywracania akcji krążeniowo- oddechowej i ułożenia w „pozycji bezpiecznej”. Do ćwiczeń wykorzystano fantomy różnej wielkości.

Zajęcia zwiększyły kompetencje personelu, a tym samym bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu,

Listopad – grupa młodsza

Tematy tygodnia:

 

  1. Zwierzęta szykują się do zimy.
  2. Wieje i pada.
  3. W czasie deszczu dzieci się nudzą.

Więcej

Rozwój sprawności manualnej dzieci 5- i 6-cioletnich

Wraz z rozpoczęciem nauki w szkole szczególnego znaczenia nabierają umiejętności manualne. Odpowiedni poziom sprawności manualnej w znacznym stopniu warunkuje powodzenie dziecka  w szkole. Sprawności motoryczne są rodzajem bardzo precyzyjnej koordynacji, w której zasadniczą rolę odgrywają mięśnie krótkie. Sprawność dobrze wyuczona przekształca się w nawyk. Po osiągnięciu kontroli nad tzw. motoryką dużą, dziecko jest gotowe do uczenia się sprawności. Każdą sprawność motoryczną trzeba opanowywać osobno, ponieważ różni się ona pod pewnymi względami od pozostałych sprawności, np. trzymanie łyżeczki przy samodzielnym jedzeniu różni się od trzymania kredki przy malowaniu.

WięcejArchiwum