Podstawą prawną funkcjonowania Publicznego Przedszkola W Szerzynach jest ustawa o systemie oświaty
oraz Statut Publicznego Przedszkola w Szerzynach.

1. Publiczne Przedszkole w Szerzynach jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny
3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie

Działalność Przedszkola finansowana jest przez Gminę Szerzyny w formie dotacji oraz przez Rodziców w formie opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Szerzynach.